Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2015. godina, XXXII sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

XXXII sjednica IV saziva Senata zakazana je za srijedu . 08. jul 2015 godine, sa pocetkom u 10 časova.

Mjesto održavanje sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXXI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 -Verifikacija mandata predstavnika Instituta za biologiju mora u Senatu [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Farmaceutskog fakulteta u Senatu [download]
 
1. Elaborat o opravdanosti organizacione transformacije Filozofskog fakulteta, Instituta za strane jezike i Samostalnog studijskog programa za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku Univerziteta Crne Gore [download]
 Misljenje Odbora za studije i kontrolu kvaliteta o Elaboratu opravdanosti organizacione transformacije Filozofskog fakulteta, Instituta za strane jezike i Samostalnog studijskog programa za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku Univerziteta Crne Gore [download]
 
2. Elaborat o opravdanosti integracije Medicinskog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta i Fakulteta primijenjene fizioterapije Univerziteta Crne Gore [download]
 Misljenje Odbora za studije i kontrolu kvaliteta o Elaboratu o opravdanosti integracije Medicinskog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta i Fakulteta primijenjene fizioterapije Univerziteta Crne Gore [download]
 
3. Referati za izbor u akademska zvanja po Biltenu br. 345, Biltenu br. 346 i Biltenu br. 347 
 BILTEN BR.345: Referat za izbor nastavnika za predmete: Medicinska fiziologija, na osnovnom akademskom studijskom programu Medicina, Opšta i oralna fiziologija, na osnovnom akademskom studijskom programu Stomatologija, Fiziologija I i II na osnovnom akademskom studijskom programu na Farmaceutskom fakultetu i Fiziologija, na primijenjenom akademskom studijskom programu Fizioterapija, na Fakultetu primijenjene fizioterapije [download]
 BILTEN BR. 346:Referat za izbor u akademsko zvanje na Medicinskom fakultetu za predmet HIRURGIJA, naosnovnom akademskom studijskom programu Medicina i HIRURGIJA, na osnovnom akademskom studijskom programu Stomatologija na Medicinskom fakultetu. [download]
 BILTEN BR. 347:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Engleska književnost 19. vijeka (V semestar), Engleska književnost 20. vijeka (VI semestar) na Studijskom programu za engleski jezik i književnost, kao i predmete Engleski jezik III (III semestar) i Engleski jezik IV (IV semestar) na Studijskom programu za sociologiju na Filozofskom fakultetu [download]
 
4. Imenovanje komisija 
 Predlog komisija-Fakultet az sport i fizičko vaspitanje za predmete:Košarka-Taktika,Borilački sportovi,Sportska gimnastika I, Sportska gimnastikai, Sportska gimnastika II, Logorovanje i aktivnosti u prirodi [download]
 Predlog komisije za pristupno predavanje [download]
 
5. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, određivanje mentora, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Milan Šekularac-Mašinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Milena Burić-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Branka Živković-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Tamara Đuričković-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Nebojša Čagorović- Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mrDragana Čarapić-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Milena Mrdak Mićović-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Sanja Ćetković-Filozofskifakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Zorana Popović-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Maja Delibašić-Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Nevena Mijajlović-Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D1: Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Ivana Bošković-Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Sanja Bogojević-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Fitim Arifi [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Irena Stevović [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Esko Muratovića [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Boban Batrićević [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Lejla Dizdarević [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Marija Paunović [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Nebojša Banović [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Obrad Samardžić [download]
 
6. Informacija Centralne komisije o upisu na Univerzitet Crne Gore za studijsku 2015/16 godinu [download]
 
7. Zahtjev za akreditaciju osnovnih primijenjenih studija Visoke medicinske škole 
 Elaborat za akreditaciju osnovnih primijenjenih studija Visoka medicinska škola ( usaglašavanje sa direktivama EU) [download]
 Misljenje Odbora za studije i kontrolu kvaliteta o Elaboratu osnovnih primijenjenih studija visoke medicinske [download]
 
8. Prijedlog broja studenata za upis na postdiplomske magistarske i doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2015/16 godinu 
 Prijedlog broja studenata za upis na postdiplomske magistarske studije [download]
 Prijedlog broja studenata za upis na doktorske studije [download]
 
9. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjevi-Mašinski fakultet [download]
 Zahtjev prof. dr Dragan Koprivica [download]
 Zahtjev dr Natalija Brajković [download]
 Zahtjev dr Ana Pejanović [download]
 Zahtjev prof. dr Savo Laušević [download]
 Zahtjev prof. dr Nikola Mijanović [download]
 Zahtjevi-Elektrotehički fakultet [download]
 Zahtjev dr Dragana Čukić [download]
 
10. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2015/16 godinu [download]
 
11. Realizacija Eksternog oglasa Univerziteta Crne Gore od 26.06.2015. godine 
 Tabelarni prikaz realizacije Eksternog oglasa po predlozima jedinica [download]
 Prijedlozi jedinica i izvještaji Stručnih komisija po Eksternom oglasu [download]
 
12. Informacija i pitanja [download]