Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2015. godina, XXXIII sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

XXXIII sjednica  IV  saziva Senata Univerziteta Crne Gore  zakazana je za četvrtak 03. septembar 2015. godine, sa počekom u 13 časova.

Mjesto održavanja sjednice:.Sala Senata u zgradi Rektorata, Pogorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Verifikacija mandata predstavnikaGrađevinskog fakulteta u Strukovnom vijeću za prirodne i tehničke nauke [download]
 -Verifikacija mandata predstavnika Instituta za biologiju mora u Vijeću za prirodne i tehničke nauke [download]
 Zapisnik sa XXXVI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Realizacija oglasa Univerziteta Crne Gore za angažovanje u nastavi za studijsku 2015/16 godinu 
 Tabelarni prikaz realizacije Eksternog oglasa po prijedlozima jedinica [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica i izvjestaji po Eksternom oglasu [download]
 Zahtjev Medicinskog fakulteta za preispitivanje odluke za angažovanje po Eksternom oglasu na Medicinskom fakultetu [download]
 Dopis Građevinskog fakulteta povodom odluke po Eksternom oglasu za angazovanja u nastavi [download]
 Prijedlog Vijeća Ekonomskog fakulteta za angazovanje po Internom oglasu Univerziteta [download]
 Prijedog Vijeća Ekonomskog fakulteta za izvođenje nastave na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta za angažovanje [download]
 Primjedbe na odluke Senata po Internom oglasu [download]
 Prigovor dr Igor Pajović [download]
 Prigovor dr Budimir Aleksić [download]
 Prigovor mr Jelena Jovanović Nikolić [download]
 Prigovor dr Zlatko Bulić [download]
 Prigovor dr Ranka Šljivića [download]
 
2. Informacije i pitanja [download]