Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2015. godina, XXXV sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

XXXV sjednica IV saziva Senata planiranja je za četvrtak, 15 oktobar 2015. godine,  sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice, Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXIV sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore 
 Zapisnik sa XXIXIV sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Referati za izbor u akademska zvanja po Biltenu br. 349 i Biltenu br. 350 
 BILTEN BR. 349:Referat za izbor u akademsko zvanje na Prirodno-matematičkom fakultetu za predmete:Biohemija I I II na Prirodno-matematičkom fakultetu i Opšta biohemija na Farmaceutskom fakultetu [download]
 BILTEN BR 350:Referat za izbor u akademsko zvanje na Prirodno-matematičkom fakultetu za predmete:Uvod u kompjuterske nauke, Programski prevodioci, Vještačka inteligencija i Internet tehnologije na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Predlog komisija-Prirodno-matematički fakultet, za predmete: Istorija biologije,Humana ekologija i Bioindikatori i monitoring sistem na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 Predlog komisija-Elektrotehnički fakultet, za predmete:Upravljanje tehnološkim procesima,Elementi sistema automatskog upravljanja,Elektricne instalacije i osvjetljenje i Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Prijedlog komisije - Ekonomski fakultet, za predmete:Ekonomija, Ekonomika javnog sektora i Tržište rada na Ekonomskom fakultetu [download]
 Prijedlog komisije - Ekonomski fakultet, za predmete:Operaciona istraživanja, Modeli odlučivanja i Teorija i modeli odlučivanja na Ekonomskom fakultetu [download]
 Predlog komisije- EkonomskI fakultet za predmete:Statistika,Ekonometrija i Primijenjena ekonometrija [download]
 Predlog komisija-Elektrotehnički fakultet, za predmete:Upravljanje tehnološkim procesima,Elementi sistema automatskog upravljanja,Elektricne instalacije i osvjetljenje i Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Prijedlog komisije-Građevinski fakultet, za predmete: Organizacija i tehnologija građenja,Gradjevinska regulativa,Primjena računara za upravljanje projektima,Upravljanje kvalitetom u gradjevinarstvu,Organizacija gradjenja i gradjevinska mehanizacija [download]
 Prijedlog komisije za inauguraciono predavanje [download]
 Prijedlog komisije za pristupno predavanje [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Ilija Moric- Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Nenad Koprivica-Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i prijedlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Jelena Pejović-Građevinskii fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Milivoje Milanović-Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Armand Ymeri-Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Fitim Arifi, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Novak Adžić, Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Ljubomir Ivanović [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Nataša Matijević [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Gordana Kustudić [download]
 Prijedlog za imenovanje komentora-mr Sait Šabotić [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Janja Raonić [download]
 
4. Organizacija nastave za studijsku 2015/16 godinu 
 Prijedlog Elektrotehničkog fakulteta za angažovanje u nastavi po Eksternom oglasu [download]
 Prijedlog Vijeća Ekonomskog fakulteta za angazovanje u nastavi po Eksternom oglasu [download]
 Predlog Vijeća Filozofskog fakulteta za angažovanje u nastavi [download]
 Izmjene u organizaciji nastave na Mašinskom fakultetu [download]
 Zahtjev prof. dr Gordane Medin [download]
 
5. Prelazak samofinansirajućih studenata u status studenta koji se finansira iz Budžeta 
 Prijedlog Elektrotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog Mašinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Biotehničkog fakulteta [download]
 Prrijedlog Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog Pravnog fakulteta [download]
 Prijedlog Filozofskog fakulteta [download]
 Prijedlog Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 Prijedlog Fakultet za pomorstvo [download]
 Prijedlog Muzičke akademije [download]
 Prijedlog Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 
6. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev prof. dr Mira Vučeljić [download]
 Zahtjev prof. dr Jelica Stojanović [download]
 Žalba prof. dr Borisa Brajovića [download]
 Žalba prof. dr Sava Lauševića [download]