Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2015. godina, XXXVI sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor.

XXXVI sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za četvrtak 19 novembar 2015. godine, sa počekom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXVI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXXV sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Senata od 22-23 oktobra 2015. godine [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Filološkog fakulteta u Senatu i Strukovnom vijeću za društvene nauke [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Filozofskog fakulteta u Senatu i Strukovnom vijeću za društvene nauke [download]
 Verifikacija madata predstavmika Instituta za biologiju mora u Strukovnom vijeću za prirodne i tehničke nauke [download]
 
1. Referati za izbor u akademska zvanja po Biltenu br. 350, Biltenu br. 353 i Biltenu br. 354 
 BILTEN BR. 350:Referat za izbor u akademsko zvanje na FLU za predmete:Grafika I ,Grafika, II Grafika III, Grafika IV, Grafička tehnologija I , Grafička tehnologija II , Grafička tehnologija III , Grafička tehnologija IV na Fakultetu likovnih umjetnosti [download]
 BILTEN BR. 350:Referat za izbor u akademsko zvanje na FLU za predmete:Crtanje I i II,Slikanje sa crtanjem I i II i Modelovanje sa crtanjem I i II na Fakultetu likovnih umjetnosti [download]
 BILTEN BR. 350:Referat za izbor u akademsko zvanje na Fakultetu političkih nauka za predmete:Institucije EU,Evropske integracije, NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti, i Spoljna politika na Fakultetu političkih nauka [download]
 BILTEN BR. 353:Referat za izbor u akademsko zvanje na Fakultetu političkih nauka za predmete:Radno pravo i Socijalna zaštita na Fakultetu političkih nauka i Radno pravo na Pravnom fakultetu [download]
 BILTEN BR 353:Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete:Hemija (organski dio) na Biotehničkom fakultetu, Organska hemija II na Farmaceutskom fakultetu, Medicinska biohemija i hemija na Medicinskom fakultetu i Biohemija na Metalurško-tehnološkom fakultetu [download]
 BILTEN BR 354:Referat za izbor u akademsko zvanje na Prirodno-matematičkom fakultetu za predmete: Matematičke metode u fizici na PMF-u, Fizika na Elektrotehničkom fakultetu i Tehnička fizika na Građevinskom fakultetu [download]
 BILTEN BR 353:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu, za predmete:Metodika nastavesrpskog jezika I, Metodika nastave srpskog jezika II, Metodika nastave srpskog jezika III, Metodika nastave srpskog jezika IV I Metodika razvoja govora na Filozofskom fakultetu [download]
 BILTEN BR 354:Referat za izbor u akademsko zvanje na Muzičkoj akademiji za predmet Kamerna muzika na studisjkom programu Klavir [download]
 BILTEN BR 354:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filolofskom fakultetu, za predmete:Tumačenje književnog djela I ,Tumačenje književnog djela II ,Teorija književnosti I i Teorija književnosti II [download]
 BILTEN BR 354:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu, za predmete:Likovna kulturaIV i Uvod u lutkarstvo i Teorija likovne forme I i Teorija likovne forme II na Filozofskom fakultetu [download]
 BILTEN BR 354:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu, za predmete:Osnovi inkluzivnog obrazovanja, Razvojni problemi u inkluzivnomobrazovanju i Metodika nastave inkluzivnog obrazovanja naFilozofskom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 354:Referat za izbor u akademsko zvanje na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje za predmete:Košarka – taktika,Borilački sportovi (boks, karate), Borilački sportovi (džudo, rvanje) Sportska gimnastika I, Sportska gimnastika II i Logorovanje i aktivnosti u prirodi na osnovnom akademskom studijskom aktivnosti u prirodi na osnovnom akademskom studijskom programu Fizička kultura na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisija-Fakultet likovnih umjetnosti, za predmete:Vajanje I ,Vajanje II , Uvod u umjetnički esperiment I i Uvod u umjetnički eksperiment II [download]
 Prijedlog komisija-Fakultet likovnih umjetnosti, za predmete: Grafičko oblikovanje knjige I, Grafičko oblikovanje knjige Il, Grafičko oblikovanje knjige IlI,Grafičko oblikovanje knjige IV,Grafičko oblikovanje knjige I SPEC i Grafičko oblikovanje knjige II SPEC [download]
 Predlog komisija-Metalurško-tehnološki fakultet, za predmete: Termodinamika materijala, Toplotna tetehnika u metalurgiji, Metalurgija sekundarnih sirovina i Nauka o metalima (odabrana poglavlja) [download]
 Prijedlog Komisije-Medicinski fakultet, za predmete : Interna medicina, Klinička propedevtika i Opšta medicina na Medicinskom fakultetu [download]
 Prijedlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, određivanje mentora, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Nevena Mijajlovic-PMF [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Maja Delibašić-ETF [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije--mr Milivoje Rogač-Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Marija Mijušković-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Olga Vojićić Komatina-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Nikša Grgurević-Fakultet za pomorstvo [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Zorana Popović-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Ana Mugoša-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Dritan Abazović-Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i kandidata-mr Arben Osmani -Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i kandidata-mr Sami Sarmahxaj-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Biljana Mićković-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Ivan Tepavčević-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teme i kandidata mr Uglješa Urošević, ETF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Ivan Vasiljević-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Jovan Gardašević-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Ivica Šćepanović-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Aleksandar Vlahović-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Bahri Gjinovci-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Malsor Gjonbalaj-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 
4. Organizacija nastave za studijsku 2015/16 godinu 
 Prijedlog Vijeća Filološkog fakulteta [download]
 Prijedlozi Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 
5. Struktura Vijeca Medicinskog fakulteta [download]
 
6. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev prof. dr Saša Popović [download]
 Zahtjev prof. dr Ana Pejanović [download]
 Zahtjev dr Dragana Čukić [download]
 Zahtjev prof. dr Dragoslav Nenezic [download]
 Zahtjev prof. dr Ranka Mujovića [download]
 
7. Prelazak samofinansirajućih studenata u status studenta koji se finansira iz Budžeta 
 Prijedlog Fakulteta političkih nauka [download]
 Prijedlog Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog Filološki fakultet [download]
 Prijedlog Metalurško-tehnološki fakultet [download]