Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2015. godina, XXXVII SJEDNICA IV SAZIVA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

XXXVII sjednica IV saziva Senata zakazana je za srijedu 23 decembar sa početkom u 16 časova.

Mjesto održavanje sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXVII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXXVI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Referati za izbor u akademska zvanja po Biltenu br. 356 
 BILTEN BR 356:Referat za izbor u akademsko zvanje na Građevinskog fakultetu, za predmete: Upravljanje projektima, Građenje i održavanje puteva i Tehnologija građenja objekata niskogradnje na Gradjevinskom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 356:Referat za izbor u akademsko zvanje na Biotehničkom fakultetu za predmete:Opšte stočarstvo i Ovčarstvo i Kozarstvo na Biotehničkom fakultetu [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisija-Filozofski fakultet, za predmete:Opšta psihologija na studijskim programima Pedagogija i Predškolsko vaspitanje, Opšta psihologija (sa psihologijom ličnosti) na studijskim programima Filozofija i Obrazovanje učitelja i Psihologija Iičnosti na studijskom programu Pedagogija [download]
 Prijedlog komisije-Filozofski fakultet, za predmete:Metodika nastave matematike III i Metodika nastave matematike IV na studijskomprogramu Obrazovanje učiteIja i Metodika usvajanje početnih matematičkih pojmova I i Metodika usvajanja početnih matematičkih pojmova II, na studijskom programu Predškolsko obrazovanje [download]
 Prijedlog komisije-Mašinski fakultet, za predmete: Programiranje na studijskim programima Mašinstvo i Drumski saobraćaj, Proizvodni menadžment, Industrijska dinamika,Održavanje na specijalističkom programu Mašinstvo na Mašinskom fakultetu i Primjena računara u vrtiću na studijskom programu Predškolsko obrazovanje na Filozofskom fakultetu [download]
 Prijedlog komisije za inauguraciono predavanje [download]
 Prijedlog komisije za pristupno predavanje [download]
 
3. Doktorske disertacije (Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, određivanje mentora, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Biljana Ivanović-Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Marija Mijušković-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Milena Mrdak Mićović-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Sanja Ćetković-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Dragana Čarapić-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Nebojša Čagorović-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Mr Danilo Bojanić-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Fitim Arifi-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Maja Sekulović-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Petar Božović [download]
 
4. Prijedlog za imenovanje člana Uređivačkog odbora [download]
 
5. Prelazak samofinansirajućih studenata u status studenta koji se finansira iz Budžeta 
 Prijedlog Građevinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Fakulteta za pomorstvo [download]
 
6. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev prof. dr Duško Bjelica [download]
 Zahtjev prof. dr Milan Lakićević [download]
 Zahtjev doc. dr Boban Melović [download]
 
7. Prijedlog Konvencije o uspostavljanju dvojnih diploma na Master studijama iz književnosti između Univerziteta Fransoa Rable u Turu i Univerziteta Crne Gore [download]
 
8. Žalba na rješenje o ispisu sa Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 
9. Informacije i pitanja 
 Informacija o izmjeni strukture Vijeća Arhitektonskog fakulteta [download]
 Prigovor prof. dr Gordana Laštavička Medin [download]