Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2016. godina, I SJEDNICA V SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

 I Sjednica  saziva V saziva Senata planirana je za ponedjeljak 16. maj 2016. godine sa početkom u 12 casova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red I sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa Konstitutivne sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Referati za izbor u akademska zvanja po Biltenu br. 362, Biltenu br. 367 i Biltenu br. 368 
 BILTEN BR. 362:Referat za izbor u akademsko zvanje na Fakultetu likovnih umjetnosti za predmete:Vajanje I,Vajanje II, Intrmedijalna skulptura I i Intrmedijalna skulptura II na Fakultetu likovnih umjetnosti [download]
 BILTEN BR. 362:Referat za izbor u akademsko zvanje na Ekonomskom fakultetu za predmete:Operaciona istraživanja, Teorija i modeli odlučivanja i Modeli odlučivanja, na osnovnom akademskom studijskom programu Ekonomija na Ekonomskom fakuletetu [download]
 BILTEN BR. 362:Referat za izbor u akademsko zvanje na Ekonomskom fakultetu za predmete:Statistika, Ekonometrija i Primijenjena ekonometrija na osnovnom akademskom studijskom programu Ekonomija, na Ekonomskom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 362:Referat za izbor u akademsko zvanje na Medicinskom fakultetu za predmete:Medicinska biohemija i hemija na osnovnom akademskom studijskom programu Medicina, Opšta i oralna biohemija, na osnovnom akademskom studijskom programu Stomatologija i Medicinska biohemija, na osnovnom akademskom studijskom programu Farmacija, na Medicinskom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 362:Referat za izbor u akademsko zvanje na Medicinskom fakultetu za predmeteInterna medicina (oblast: Kardiologija), na osnovnom akademskom studijskom programu Medicina, Klinička propedevtika, na osnovnom akademskom studijskom programu Medicina i Opšta medicina, na osnovnom akademskom studijskom programu Stomatologija na Medicinskom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 362:Referat za izbor u akademsko zvanje na Građevinskom fakultetu za predmete: Organizacija i tehnologija građenja, Građevinska regulativa, Primjena računara za upravljanje projektima, Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu, Organizacija građenja i građevinska mehanizacija na Građevinskom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 367:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Opšta psihologija, na osnovnim akademskim studijskim programima Pedagogija i Predškolsko vaspitanje, Opšta psihologija (sa psihologijom ličnosti) na osnovnim akademskim studijskim programima Filozofija i Obrazovanje učitelja i Psihologija ličnosti na osnovnom akademskom studiju Pedagogija, na Filozofskom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 367:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete: Metodika nastave matematike III i Metodika nastave matematike IV na akademskom Studijskom program za obrazovanje učitelja, Metodika usvajanja početnih matematičkih pojmova I i Metodika usvajanja početnih matematičkih pojmova II na primijenjenom Studijskom programu za predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 367:Referat za izbor u akademsko zvanje na Mašinskom fakultetu za predmete:Programiranje, na osnovnim akademskim studijskim programima Mašinstvo i Drumski saobraćaj, Proizvodni menadžment, Industrijska dinamika, Održavanje na specijalističkom akademskom studijskom programu Mašinstvo na Mašinskom fakultetu i Primjena računara u vrtiću na osnovnom primijenjenom studijskom programu Predškolsko vaspitanje, na Filozofskom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 368:Referat za izbor u akademsko zvanje na Fakultetu likovnih umjetnosti, za predmete:Grafičko oblikovanje knjige I,Grafičko oblikovanje knjige II, Grafičko oblikovanje knjige III, Grafičko oblikovanje knjige IV, Grafičko oblikovanje knjige I SPEC, Grafičko oblikovanje knjige II SPEC na Fakultetu likovnih umjetnosti [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisija-Elektrotehnički fakultet, za predmete: Ispitivanje električnih mašina, Eksplotacija i planiranje EES,Projektovanje pomoću računara u EES i Modelovanje i dinamika električnih mašina na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Prijedlog komisija-Elektrotehnički fakultet, za predmete:Teorija sistema automatskog upravljanja,Sistemi automatskog upravljanja i Optimalno upravljanje na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Prijedlog komisija-Fakultet za turizam i hotelijerstvo, za predmete: Analiza poslovanja hotelsko turističkih preduzeća, Računovodstvo i Računovodstveni menadžment na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog komisije- Filološki fakultet, za predmete: Engleska srednjovjekovna književnost, Engleska književnost renesanse i restauracije, Engleski jezik 3 i Engleski jezik 4 na Filološkom fakultetu [download]
 Prijedlog komisije- Filološki fakultet za predmete: Fonetika i fonologija engleskog jezika 1 Fonetika i fonologija engleskog jezika 2,Sintaksa engleskog jezika 1, Sintaksa engleskog jezika 2,Prevodenje tekstova pravne struke na engleski jezik, Prevodenje tekstova ekonomske struke na engleski jezik, Funkcionalna sintaksa i Transformaciona sintaksa na Filološkom fakultetu [download]
 Prijedlog komisije- Filološki fakultet za predmete:Ruska knizevnost 1,Ruska knizevnost 3,Ruska knizevnost 5, Prevodenje tekstova pravne struke ( ruski jezik ), Prevodenje tekstova ekonomske struke na ruski jezik na Filološkom fakultetu i Ruski jezik -V stepen Ruski jezik ( struke ) na Ekonomskom fakultetu [download]
 Prijedlog komisija-Fakultet političkih nauka, za predmetepredmete:Socijalna politika, Socijalna politika Crne Gore,Sistemi socijalne sigurnosti i Uporedna socijalna politika na Fakultetu političkih nauka [download]
 Prijedlog komisija-Fakultet dramskih umjetnosti, za predmete: Filmska produkcija I-IV, Savremena filmska produkcija I-II i Filmska produkcija na Fakultetu dramskih umjetnosti, [download]
 Prijedlog komisija-Biotehnički fakultet, za predmete: Genetika, Oplemenjivanje biljaka i Koštičave koćke na Biotehničkom fakultetu [download]
 Prijedlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 Prijedlog komisije za pristupno predavanje [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, određivanje mentora, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Jelena Pejović-Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Milivoje Milanović-Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Biljana Ivanović-Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Nikša Grgurović-Fakultet za pomorstvo [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Danilo Bojanić-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Tamara Đuričković-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Ana Mugoša-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Branka Živković-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Sanja Ćetković-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Nataša Krivokapić-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disetracije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Marija Mijušković-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i prijedlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Esad Tombarević-Mašinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Mr Sandra Vukasojević-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i prijedlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Radoica Luburić-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Maja Miročević -Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Uglješa Urošević-Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata-mr Jovan Šušić-Fakultet za pomorstvo [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora-mr Petar Avdalović-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora -mr Zoran Đukić-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Vladimir Đurišić-Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Olivera Sekulić-Medicinski fakultet [download]
 Zahtjev mr Miomirka Lučić [download]
 
4. Prijedlog broja studenata za upis na osnovne i postdiplomske specijalističke studije Univerzitet Crne Gore za studijsku 2016/17 godinu 
 Tabelarni pregled prijedlog organizacionih jedinica o broju studenata za upis u I godinu osnovnih studija za studijsku 2016/17 godinu [download]
 Tabelarni pregled prijedloga organizacionih jedinica o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije za studijsku 2016/17 godinu [download]
 Konkurs za upis -studijska 2015/16 godina [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica za upis u studijsku 2016/17 godinu [download]
 
5. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama 
 Zahtjev-prof. dr Ranka Mujovića sa Pravnog fakulteta [download]
 
6. Žalba studenta Prirodno-matematičkog fakulteta na odluku o ispisu [download]
 
7. Prijedlozi za dodjelu zvanja profesor emeritus 
 Prijedlog -prof. dr Slavica Perović [download]
 Prijedlog-prof. dr Refik Zejnilović [download]
 Prijedlog-prof. dr Radomir Vukasojević [download]
 Izvjestaj o podnijetim prijedlozima za dodjelu zvanja profesor emeritus i lista kandidata [download]
 
8. Pojedinačna pitanja i informacije 
 Izmjene u organizacija nastave-Biotehnički fakultet [download]
 Organizacija nastave-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Izmjene u organizaciji nastave-Pravni fakultet [download]
 Izmjene u organizaciji nastave-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Izmjene u organizacija nastave-Filološki fakultet [download]
 Izmjene o organizaciji nastave-Filozofski fakultet [download]
 Organizacija nastave-Biotehnički fakultet [download]
 Izvještaj Centra za studije i kontrolu kvaliteta o anketi studenata za ljetnji semestar studijske 2014/15 godine [download]
 Informacija Odbora za doktorske studije [download]
 Informacije-mr Olivera Simović [download]