Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2016. godina, IV sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Radmila Vojvodić, rektor

IV sjednica V saziva Senata planirana je za četvrtak 23 jun 2016. godine u 12 casova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red IV sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa I sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore održane 16.05.2016.godine [download]
 Zapisnik sa II sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore održane 31.05-01.06.2016. godine [download]
 Zapisnik sa III sjednice V saziva Senata održane 06-07.06. 2016 godine [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Prirodno-matematičkog fakulteta u Strukovnom vijeću za prirodne i tehničke nauke [download]
 
1. Izbor predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem u Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore 
 Izvještaj Izborne komisije za sprovođenje postupka izbora pet predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem u Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore o sprovedenom postupku i utvrđena lista kandidata sa podlistama naučnih oblasti i umjetnosti [download]
 
2. Referati za izbor u akademska zvanja po Biltenu br. 367 , Biltenu br. 368 i Biltenu br. 373 
 BILTEN BR. 367: Referat za izbor u akademsko zvanje na Prirodno-matematičkom fakultetu za predmete: Humana ekologija, Bioindikatori i monitoring sistem i Istorija biologije na studijskom programu Biologija na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 367:Referat za izbor u akademsko zvanje na Metalurško-tehnološkom fakultetu za predmete:Termodinamika materijala, Toplotna tehnika u metalurgiji, Metalurgija sekundarnih sirovina i Nauka o metalima (odabrana poglavlja), na Metalurško-tehnološkom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 373:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Uvod u pedagogiju, Teorija vaspitanja i Opšta istorija pedagoških ideja na Studijskom programu za pedagogiju; i Uvod u pedagogiju i Teorija vaspitanja na Studijskom programu za predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 373:Referat za izbor u akademsko zvanje na Mašinskom fakultetu, za predmete:Osnovekonstruisanja, Mehanizmi i dinamika mašina na osnovnom akademskom studijskom programu Mašinstvo, Prostorni mehanizmi i manipulatori i Integrisano upravljanje održavanjem na specijalističkom akademskom studijskom programu Mašinstvo na Mašinskom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 373:Referat za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu za predmete:Matematičkageografija, Opšta katografija i Tematska katografija na studijskom programu za geografiju na Filozofskom fakultetu [download]
 BILTEN BR. 368: Referat za izbor u akademsko zvanje na Fakultetu za pomorstvo, za predmete:Pomorskoosiguranje i Pomorsko pravo na akademskom studijskom programu Menadžment u pomorstvu; Pomorsko pravo na primijenjenom studijskom programu Brodomašinstvo; Plovidbeno pravo i Pomorske havarije i osiguranje na primijenjenom studijskom programu Nautika na Fakultetu za pomorstvo [download]
 
3. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisija-Elektrotehnički fakultet, za predmete:Elektrotehnički materijali na Elektrotehničkom fakultetu,Osnovi elektrotehnike i elektronike I i Osnovi elektrotehnike i elektronike I I na Fakultetu za pomorstvo-kandidati Dr Milena Đukanović i dr Radenka Krsmanovic-Whiffer [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za oblast Ortopedija-hirurgija-kandidat prof. dr Žarko Dašić [download]
 Prijedlog Komisije-Medicinski fakultet za oblast-Sudska medicina i Forenzika i medicinsko pravo- prof. dr Dragana Čukić [download]
 Prijedlog Komisije-Medicinski fakultet za oblast-Pedijatrija-kandidat prof. dr Mira Samardžić [download]
 Prijedlog komisija-Građevinski fakultet, za oblast: Čelične spregnute i drvene konstrukcije-kandidat doc. dr Srđa Aleksić i doc. dr Bljana Šćepanović [download]
 Prijedlog komisije-Građevinski fakultet, za oblast: Građevinska mehanika i konstrukcije-kandidati doc. dr Olga Mijušković i doc. dr Ljiljana Žugić [download]
 Prijedlog komisije-Građevinski fakultet-oblast Hidrotehnika-kandidat prof. dr Goran Sekulić [download]
 Prijedlog komisije-Građevinski fakultet, za oblast: Zidane i betonske konstrukcije-kandidati doc. dr Željka Radovanović i doc. dr Radmila Siđić Grebović [download]
 Prijedlog komisije-Filozofski fakultet, za predmete:Antropologija, Filozofska antropologija i Moderni savremeni pravci u ontologiji na studijskom programu Filozofija-kandidat doc. dr Dušan Krcunović [download]
 Prijedlog komisija-Fakultet dramskih umjetnosti, za oblast: Muzička umjetnost-kandidat mr Mirjana Živković Kurdadze [download]
 Prijedlog komisije, Fakultet likovnih umjetnosti, za predmete: Grafika V i Grafika VI, na studijskom programu Grafički dizajn-kandidati doc. mr Vesna Boškovič, mr Igor Rakčević i mr Admir Bambur [download]
 Prijedlog komisija-Institut za biologiju mora, za oblast :Biologija mora-ribarstvo-kandidat drAleksandar Joksimović [download]
 Prijedlog za izmjenu člana recenzenske komisije-kandidat doc. dr Janko Andrijašević [download]
 Prijedlog komisija-Prirodno-matematički fakultet, za oblast:Matematička analiza i Matematika na nematičnim fakultetima-kandidat dr Nevena Mijajlović [download]
 Prijedlog Komisije-Prirodno-matematički fakultet, za oblast: Matematčka analiza i Matematika na nematičnim fakultetima-kandidat dr Marjan Marković (Filozofski fakultet) [download]
 Prijedlog Komisije-Prirodno-matematički fakultet, za oblast: Statistika i matematika na nematičnim fakultetima (Filozofski fakultet) -kandidat dr Božidar Popović [download]
 Prijedlog komisije za pristupno predavanje [download]
 
4. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, određivanje mentora, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Olga Vojičić-Komatina-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Predrag Živković-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Milena Burić-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Nataša Jovović-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Predlog za izmjenu člana Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Nataša Krivokapić-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3:Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Milena Mrdak Micovic-Filoloski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Esad Tombarević-Mašinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Tamara Đuričković-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena ispunjenosti uslova i prijedlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Dragana Petrović-Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Jovan Gardašević-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Ivan Vasiljević- Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora--mr Miloš Brajović-Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i kandidata-mr Anđela Draganić-Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i kandidata-mr Biljana Mićković- Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme-mr Nikola Baša- Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Jovana Marojević-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Vladimir Đurišić , Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Petar Božović-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za Imenovanje mentora-mr Marija Golubović-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog mentora-mr Dženana Nuhodžić-Pravni fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Marina Jakšić-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog mentora-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-Mimoza Xhemaili [download]
 Imenovanje mentora-Kjamil Elmazi-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za komentora-mr Sait Šabotić-Filozofski fakultet [download]
 
5. Organizacija nastave za studijsku 2016/17 godinu 
 Neporivena nastava-tabelarni pregled predmeta za Interni oglas za studijsku 2016/17 godinu [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave--Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Arhitektonski fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Pomorski fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Pravni fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Prijedlog organizacije nastave-Muzička akademija [download]
 
6. Prijedlog izmjene Akademskog kalendara za studijsku 2015/16 i Akademski kalendar za studijsku 2016/17 godinu [download]
 
7. Prijedlog Centralne komisije za upis u studijsku 2016/17 godinu [download]
 
8. Doktorske studije 
 a) Prijedlog Odluke o izmjeni Pravila doktorskih studija [download]
 b)Prijedlog za imenovanje jednog člana Odbora za doktorske studije [download]
 c) Verifikacija upisa na doktorske studije [download]
 d) Na uvid-Vodič za doktorske studije [download]
 
9. Prijedlog Poslovnika o radu Senata Univerziteta Crne Gore [download]