Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2016. godina, VI sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

VI sjednica V saziva Senata zakazana je za četvrtak, 21 jul 2016 godine, sa početkom  u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red VI sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Konstatovanje prestanka članu Senata predstavniku Studentskog palamenta [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Studentskog palamenta u Senatu [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Biotehničkog fakulteta u Vijeću za prirodne i tehničke nauke [download]
 Zapisnik sa IV sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore održane 23.06.2016.godine [download]
 Zapisnik sa V tematske sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore održane 30.06.2016.godine [download]
 
1. Elaborati za akreditaciju studijskih programa Univerziteta Crne Gore 
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Arhitektonski fakultet [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Filozofski fakultet [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Pomorski fakultet [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa- Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Građevinski fakultet [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Elektrotehnički fakultet [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Filološki fakultet [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Ekonomski fakultet [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Medicinski fakultet [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Muzička akademija [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Pravni fakultet [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Biotehnički fakultet [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa - Mašinski fakultet [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Elaborat za akreditaciju studijskih programa-Fakultet političkih nauka [download]
 Elaborat za akreditaciju interdisciplinarnog studijskog programa - Kvalitet i standardizacija [download]
 Elaborat za akreditaciju interdisciplinarnog studijskog programa - Mehatronika [download]
 Elaborat za akreditaciju interdisciplinarnog studijskog programa - Energetska efikasnost [download]
 Elaborat za akreditaciju interdisciplinarnog studijskog programa-Menadžment u građevinarstvu [download]
 Elaborat za akreditaciju interdisciplinarnih studijskih programa-Agrobiznis i ruralni razvoj i Bezbjednost hrane [download]
 Elaborat za akreditaciju interdisciplinarnog studijskog programa-Inkluzivno obrazovanje [download]
 Elaborat za akreditaciju interdisciplinarnog doktorskog studijskog programa Zaštita životne sredine [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta u vezi postupka akrediteaicje [download]
 Misljenje Odbora za doktroske studije u vezi akreditacije doktrskih studijskih programa [download]
 
2. Realizacija internog oglasa za angažovanje u nastavi za studijsku 2016/17 godinu 
 Tabelarni pregled predloženih kandidata po Internom oglasu od 27.06.2016. godine [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica po Internom oglasu i prijedlozi za raspisivanje predmeta za Eksterni oglas [download]
 Prijedlog odluke u vezi realizacije internog oglasa za angažovanje u nastavi za studijsku 2016/17 godinu [download]
 
3. Referati iz Biltena br. 370 i Biltena br. 373 
 BILTEN BR. 370:Referat za izbor u akademsko zvanje na Fakultetu likovnih umjetnosti, za predmete Uvod u ilustraciju I, Uvod ilustraciju II, Slikanje sa crtanjem I, Slikanje sa crtanjem II, Slikanje VII i Slikanje VIII [download]
 BILTEN BR. 373:Referat za izbor u akademsko zvanje na Institutu za biologiju mora za oblast Fitobentos [download]
 BILTEN BR. 373:Referat za izbor u akademsko zvanje na Institutu za biologiju mora za oblast Zoobentos [download]
 BILTEN BR. 373:Referat za izbor u akademsko zvanje na Institutu za biologiju mora za oblast Zooplankton [download]
 BILTEN BR. 373:Referat za izbor u akademsko zvanje na Institutu za biologiju mora za oblast Morsko ribarstvo-Mali obalni ribolov [download]
 BILTEN BR. 373:Referat za izbor u akademsko zvanje na Ekonomskom fakultetu, za predmete: Marketing menadžmenta malog biznisa,Menadžment međunarodnog poslovanja i Preduzetništvo [download]
 
4. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisija-Fakultet dramskih umjetnosti, za oblast: Medijska produkcija [download]
 Prijedlog komisija-Fakultet dramskih umjetnosti, za oblast: Menadžment u kulturi [download]
 Prijedlog komisija-Arhitektonski fakultet, za oblasti:Istorija arhitekture i Zaštita kulturnog nasleđa [download]
 Prijedlog komisija-Arhitektonski fakultet, za oblasti:Projektovanje i Urbanističko planiranje [download]
 Prijedlog komisija-Elektrotehnički fakultet, za oblasti:Digitalna obrada signala i adaptivni sistemi [download]
 Prijedlog komisija-Elektrotehnički fakultet, za oblast:Elektroenergetika [download]
 Prijedlog komisija-Biotehnički fakultet, za oblast:Suptropsko voćarstvo [download]
 Prijedlog komisije za inauguraciono predavanje-kandidat prof. dr Slobodan Lakić [download]
 Prijedlog komisije za inauguraciono predavanje-kandidat prof. dr Nataša Mirecki [download]
 Prijedlog Komisije za pristupno predavanje [download]
 
5. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, određivanje mentora, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Sandra Vukasojević-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Nataša Jovović-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Radoica Luburić-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Miomirka Lučić [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-Janja Raonić- Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata -mr Slađana Gvozdenović-PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost teme i mentora-mr Petar Božović-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Bahri GInovici-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Besim Halilaj, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Milica Jelić, Filozofski fakultet [download]
 Imenovanje mentora-mr Rajko Milašinović-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Imenovanje mentora-mr Sanja Čalović-Nenezić-Filozofski fakultet [download]
 
6. Prijedlog odluke o izmjenama Pravila studiranja na osnovnim studijama 
 Inicijativa Studentskog parlamenta [download]
 Prijedlog odluke o izmjenama Pravila studiranja na osnovnim studijama [download]
 
7. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev-Mašinski fakultet [download]
 Zahtjev-prof. dr Jelica Stojanović [download]
 Zahtjev- prof.dr Vesna Kilibarda, Filološki fakultet [download]
 Zahtjev-doc.dr Jelena Knezević, Filološki fakultet [download]
 Zahtjev-prof. dr Mira Vučeljić-Prirodno-matematički fakultet [download]
 
8. Prijedlozi dodatnog broja studenta za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev Arhitektonskog fakulteta [download]
 Zahtjev Fakulteta likovnih umjetnosti [download]
 
9. Informacije i pitanja 
 Izvještaj o radu Suda časti [download]
 Izvještaj o radu Uređivačkog odbora sa prilozima [download]