Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2016. godina, VII sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

 VII Sjednica V saziva Senata zakazana je za četvrtak, 15 septembar 2016 godine, sa počekom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u Zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red VII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Z A P I S N I K sa VI sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore održane 21.07.2016.godine [download]
 
1. Realizacija Javnog oglasa za angažovanje u nastavi za studijsku 2016/17 godinu od 22.07.2016 godine 
 Tabelarni prikaz predlozenih i prijavljenih kandidata po Javnom oglasu UCG od 22.07.2016. godine [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica i stručnih komisija, po Javnom oglasu UCG od 22.07.2016. godine [download]
 Prijedlog Fakulteta likovnih umjetnosti za raspisivanje oglasa [download]
 Prigovor dr Filipa Ivanovića [download]
 
2. Realizacija internih oglasa za angažovanje u nastavi u studijskoj 2016/17 godini 
 Tabelarni pregled predloženih kandidata po internim oglasima Univerziteta [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica i strucnih komisija po internim oglasima Univerziteta [download]
 
3. Prijedlozi organizacionih jedinica za upis na postdiplomske magistarske i doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2016/17 godinu 
 Tabelarni prikaz prijedloga Vijeća organizacionih jedinica za upis na postdiplomske magistarske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2016/17 godinu [download]
 Prijedlozi Vijeća organizacionih jedinica za upis na postdiplomske magistarske studije za studijsku 2016/17 godini [download]
 Tabelarni prikaz prijedloga Vijeća organizacionih jedinica za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2016/17 godinu [download]
 Prijedlozi Vijeća organizacionih jedinica za upis na doktorske studije za studijsku 2016/17 godini [download]
 Mišljenje Odbora za doktorske studije o dostavljenim prijedlozima Vijeća fakulteta za upis na doktorske studije [download]
 Obrazloženje organizacionih jedinica u vezi sa realizacijom nastave na doktorskim studijama [download]