Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2016. godina, X sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

X sjednica V saziva Senata zakazana je za četvrtak, 27. oktobar 2016. godine, sa pocetkom u 10 casova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red X sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa VII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa VIII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa IX sjednice V Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Referati iz Biltena br.373, Biltena br.376 i Biltena br.378 
 BILTEN 373: Referat za izbor u akademsko zvanje na predmete Osnovi poslovne informatike na osnovnom akademskom studijskom programu Turizam na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, Uvod u informatiku na osnovnom akademskom studijskom programu Pedagogija na Filozofskom fakultetu, Informatika na osnovnom akademskom studijskom programu Sociologija na Filozofskom fakultetu i Rad sa računarom na osnovnom akademskom studijskom programu Filozofija na Filozofskom fakultetu [download]
 BILTEN 376: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Strategijski marketing i Biznis na osnovnom akademskom studijskom programu Ekonomija na Ekonomskom fakultetu i Teorija menadžmenta na osnovnom akademskom studijskom programu Menadžment u pomorstvu na Pomorskom fakultetu [download]
 BILTEN 376 : Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete :Monetarna ekonomija i Bankarski menadžment na osnovnom akademskom studijskom programu Ekonomija na Ekonomskom fakultetu [download]
 BILTEN 376: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete : Arhitektonska analiza I i II, Porodične stambene zgrade na osnovnom akademskom studijskom programu Arhitektura, Sintezni projekat V i Zdravstveni objekti na postdiplomskom specijalističkom akademskom studijskom programu Arhitektura na Arhitektonskom fakultetu [download]
 BILTEN 376: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete :Fizička hemija I i Fizička hemija II na osnovnom akademskom studijskom programu Hemijska tehnologija; Fizička hemija na osnovnom akademskom studijskom programu Farmacija na Medicinskom fakultetu; Fizička hemija sa elektrohemijom na osnovnom akademskom studijskom programu Metalurgija; Prahovi i keramika na postdiplomskom specijalističkom akademskom studijskom programu Hemijska tehnologija, neorgansko usmjerenje i Kataliza na postdiplomskom specijalističkom akademskom studijskom programu Hemijska tehnologija na Metalurško-tehnološkom fakultetu [download]
 BILTEN 376: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete :Organska hemija na osnovnom akademskom studijskom programu Biologija na Prirodno-matematičkom fakultetu, Organska hemija na osnovnom akademskom studijskom programu Hemijska tehnologija na Metalurško-tehnološkom fakultetu i Organska hemija I na osnovnom akademskom studijskom programu Farmacija na Medicinskom fakultetu [download]
 BILTEN 376: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete : Povrtarstvo na osnovnom akademskom studijskom programu Biljna proizvodnja, Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru i Sistemi biljne proizvodnje na specijalističkom akademskom studijskom programu Biljna proizvodnja na Biotehničkom fakultetu [download]
 BILTEN 376: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete : Opšta savremena istorija 1917-1941, Opšta savremena istorija 1941-1989 na osnovnom studijskom programu Istorija, Kulturno nasljeđe Crne Gore I, Kulturno nasljeđe Crne Gore II na specijalističkom studijskom programu Istorija i Istorija na studijskom programu Obrazovanje učitelja na Filozofskom fakultetu [download]
 BILTEN 376 : Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete:Evaluacija predškolske ustanove, Pedagogija slobodnog vremena i Pedagoški menadžment na primijenjenom specijalističkom studijskom programu Predškolsko vaspitanje i Programiranje vaspitno – obrazovnih sadržaja na specijalističkom studijskom programa Pedagogija na Filozofskom fakultetu [download]
 BILTEN 376 : Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete : Ruska književnost - Savremena ruska književnost I,Ruska književnost - Savremena ruska književnost II, Ruska civilizacija i kultuura I - Geografski položaj i društvene prilike u Rusiji, Ruska civilizacija i kultura II − Geografski položaj i društvene prilike u Rusiji na studijskom programu Ruski jezik i književnost i Ruski jezik I i Ruski jezik II na nelingvističkim studijskim programima na Filološkom fakultetu [download]
 BILTEN 376 : Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete :Akcentologija i Uvod u dijalektologiju na studijskom programu Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti i Srpski jezik I (Pravopis sa kulturom izražavanja) i Srpski jezik II (Fonetika i funkcionalni stilovi) na Studijskom programu Engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu [download]
 BILTEN 376 : Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete :Staroslovenski jezik (pravopis i fonetika), Staroslovenski jezik (morfologija), Istorija crnogorskog jezika (fonetika ) i Istorija crnogorskog jezika (morfologija), na studijskom programu Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu [download]
 BILTEN 376 : Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete:Teorija književnosti I, Teorija književnosti II, Pisanje eseja, Pisanje književne kritike, Književnost i film i Kreativno pisanje na studijskom programu Srpski jezik i južnoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu [download]
 BILTEN 376 : Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete:Socijalna politika, Socijalna politika Crne Gore, Sistemi socijalne sigurnosti na osnovnom akademskom studijskom program Socijalna politika i socijalni rad i Uporedna socijalna politika na specijalističkom akademskom programu Socijalna politika i socijalni rad na Fakultetu političkih nauka [download]
 BILTEN 376 : Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete:Ispitivanje električnih mašina, Eksploatacija i planiranje EES, Projektovanje pomoću računara u EES i Modelovanje i dinamika električnih mašina na akademskom specijalističkom studijskom programu Energetika i automatika na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 BILTEN 376: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Istorijski razvoj pijanizma na osnovnom akademskom studijskom programu Klavir, Metodika nastave klavira sa pedagoškom praksom na osnovnom i specijalističkom akademskom studijskom programu Klavir i Metodika opšteg muzičkog obrazovanja na osnovnom i specijalističkom akademskom studijskom program Opšta muzička pedagogija na Muzičkoj akademiji [download]
 BILTEN 378 : Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete:Pčelarstvo, na osnovnom akademskom studijskom programu Stočarstvo, Jezgraste voćke i Sistemi uzgoja i rezidba voćaka, na primijenjenom osnovnom studijskom programu Kontinentalno voćarstvo na Biotehničkom fakultetu [download]
 BILTEN 378 : Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete:Fitopatologija i Bolesti voćaka i vinove loze na Biotehničkom fakultetu [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije-Građevinski fakultet, za oblast: Građevinska mehanika i teorija konstrukcija-kandidat dr Milivoje Rogač [download]
 Prijedlog Komisije-Medicinski fakultet za oblast-Pedijatrija i opšta medicina-kandidat prof. dr Olivera Miljanović [download]
 Prijedlog Komisije-Medicinski fakultet za oblast-Fizikalna medicina i rehabilitacija-kandidat dr Dušan Mustur [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za oblast Epidemiologija i javno zdravlje-kandidat prof. dr Boban Mugoša [download]
 Prijedlog Komisije-Medicinski fakultet za oblast-Ginekologija i akušerstvo-kandidati: doc.dr Saša Raičević, prof. dr Snežana Raspopović i dr Gordana Vukčević [download]
 Prijedlog Komisije-Filozofski fakultet, za oblast:Geografija i Hidrologija kopna-kandidat doc. dr Miroslav Doderović [download]
 Prijedlog Komisije-Filozofski fakultet, za oblast: Sociologija rada i nacionalna sociologija-dr Goran Ćeranić [download]
 Prijedlog Komisije-Filozofski fakultet, za oblast: Sociologija i Sociologija religije-dr Vladimir Bakrač [download]
 Prijedlog komisija-Filozofski fakultet, za oblast: Fizička geografija-Klimaktologija -kandidat dr Dragan Burić [download]
 Prijedlog Komisije-Fakultet političkih nauka, za predmete-Uvod u novinarstvo, Mediji u kriznim situacijama i Novinarska etika-kandidat doc. dr Nataša Ružić [download]
 Prijedlog komisije-Istorijski institut, za oblast:Istorija međunarodnih odnosa u drugoj polovini XX vijeka-kandidat dr Ivan Laković [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet likovnih umjetnosti, za predmete:Slikanje III i IV i Slikarska tehnologija I i II-kandidat prof. mr Ratko Odalović [download]
 Prijedlog komisija-Prirodno-matematički fakultet, za oblast:Linearna algebra I,Linearna algebra II i Matematičko modeliranje-kandidat dr Vladimir Jaćimović [download]
 Prijedlog komisija-Biotehnički fakultet, za oblast:Suptropsko voćarstvo [download]
 Prijedlog komisija za praćenje inauguracionog predavanja [download]
 Prijedlog komisija za praćenje pristupnog predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije 
 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Marija Mijušković-Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Velibor Korać-Pravni fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme i imenovanje mentora-mr Vladimir Đurišić-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme i imenovanje mentora-mr Bahri Gjinovci-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Malsor Gjonbalaj-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata- mr Dražana Radonjić-PMF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Petar Avdalović-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Zoran Djukic, Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora- mr Blažo Đurović-ETF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora- mr Isidora Stanković-ETF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Luka Lazović-ETF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora- Danijela Đurović Raonić-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Tanja Marković -Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Tamara Tapušković-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Slavica Tomović -ETF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Tamara Šćepanović -Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Miftari Ilaz-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Milica Stanišić-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Nikoleta Sjekloća-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Bjanka Božović-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Isidora Rovčanin-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Slađana Vujačić-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Bojana Vujović-Medicinski fakultet [download]
 Verifikacija upisa na doktorske studije za studijsku 2016/17 godinu [download]
 
4. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2016/17. godinu 
 Prijedlog Fakulteta za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog Biotehničkog fakulteta [download]
 
5. Prijedlog dodatnog broja studenta za upis na postdiplomske magistarske studije na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore [download]
 
6. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev- prof.dr Snježana Hrnčić [download]
 Zahtjev- doc.dr Marijan Premović [download]
 Zahtjev- prof.dr Savo Laušević [download]
 Zahtjev- prof.dr Boris Brajović [download]
 Zahtjev- prof.dr Ranko Mujović [download]
 Zahtjev - prof.dr Velimir Rakočević [download]
 Zahtjev - prof.dr Slobodan Đukanović [download]
 Zahtjev - doc.dr Saša Mujović [download]
 Zahtjev- prof.dr Saša Popović [download]
 Zahtjev- prof.dr Dragana Čukić [download]
 
7. Prelazak samofinansirajućih studenata u status studenta koji se finansira iz Budžeta 
 Prijedlog Fakulteta za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog Pomorskog fakulteta [download]
 Prijedlog Elektrotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog Filozofskog fakulteta [download]
 Prijedlog Građevinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Fakulteta političkih nauka [download]
 Prijedlog Pravnog fakulteta [download]
 Prijedlog Medicinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 Prijedlog Filološkog fakulteta [download]
 
8. Prijedlozi za izdavanje diplome bachelor [download]
 
9. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata 
 Prijedlog Disciplinske komisije Ekonomskog fakulteta [download]
 
10. Informacije i pitanja 
 Struktura Vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta [download]
 Struktura Vijeća Mašinskog fakulteta [download]
 Struktura Vijeća Instituta za biologiju mora [download]
 Informacija Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Izvještaj o radu Odbora za doktorske studije [download]
 Dopis Studentskog parlamenta UCG [download]
 Zahtjev za poništenje rješenja o ispisu [download]