Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2016. godina, XII sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Radmila Vojvodić, rektor

XXII sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za četvrtak 08.12.2016. godine, sa početkom u 10 casova

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u Zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2,  

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Z A P I S N I K sa X sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XI sjednice V saziva Senata od 24.11.-28.11. 2016 godine [download]
 Konstatovanje prestanka mandata predstavnicima Studentskog parlamenta u Senatu i verifikovanje mandata novim članovima [download]
 
1. Referati za izbor u akademska i naučna zvanja po Biltenu br.376, Biltenu br. 378 ,Biltenu br.381 i Biltenu br.384 
 Bilten 376:Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Istorijski razvoj pijanizma na osnovnom akademskom studijskom programu Klavir, Metodika nastave klavira sa pedagoškom praksom na osnovnom i specijalističkom akademskom studijskom programu Klavir i Metodika opšteg muzičkog obrazovanja na osnovnom i specijalističkom akademskom studijskom program Opšta muzička pedagogija na Muzičkoj akademiji [download]
 Bilten 378 : Referat za izbor u akademsko zavanje za predmete Genetika na osnovnom akademskom studijskom programu Stočarstvo, Oplemenjivanje biljaka na akademskom specijalističkom studijskom programu Biljna proizvodnja i Koštičave voćke na primijenjenom osnovnom akademskom studijskom programu Kontinentalno voćarstvo na Biotehničkom fakultetu [download]
 Bilten 378: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete Organska hemijska tehnologija I, Organska hemijska tehnologija II i Hemijski reaktori na studijskom programu Hemijska tehnologija na Metalurško-tehnološkom fakultetu [download]
 Bilten 378: Referat za izbor u akedemsko zvanje za predmete Dermatovenerologija na osnovnom akademskom studijskom programu Medicina i Dermatovenerologija u okviru predmeta Opšta medicina na osnovnom studijskom programu Stomatologija na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten 378: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete Teorija sistema automatskog upravljanja na osnovnom akademskom studijskom programu Energetika i automatika na Elektrotehničkom fakultetu, Sistemi automatskog upravljanja na osnovnom akademskom studijskom programu Elektronika, telekomunikacije i računari na Elektrotehničkom fakultetu i Optimalno upravljanje na akademskom specijalističkom studijskom programu Energetika i automatika na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Bilten 381: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete Filmska produkcija I-VI (osnovne akademske studije) na akademskom studijskom programu Produkcija, Filmska produkcija na osnovnom akademskom studijskom programu Režija, podgrupa Filmska i televizijska režija, i Savremena filmska produkcija I-II (postdiplomske akademske specijalističke studije) na studijskom programu Produkcija na Fakultetu dramskih umjetnosti [download]
 Bilten 381: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmet Flauta na studijskom programu Duvački instrumenti na Muzičkoj akademiji [download]
 Bilten 381: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Engleski jezik - lingvistika i prevođenje na matičnom i nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 381: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Ruska književnost i ruski jezik i prevođenje na matičnom i nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 381: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sudska medicina na studijskom programu Medicina i Forenzika i Medicinsko pravo na studijskom programu Stomatologija na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten 381: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ortopedija-hirurgija na osnovnom akademskom studijskom programu Medicina na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten 381: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Statistika i matematika na nematičnim fakultetima (Filozofskii fakultet) [download]
 Bilten 381: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Hidrotehnika na studijskom programu Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu [download]
 Bilten 381: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast :Matematička analiza i Matematika na nematičnim fakultetima (Filozofski fakutet) [download]
 Bilten 381: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast :Matematička analiza i Matematika na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 381: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Građevinska mehanika i konstrukcije na Građevinskom fakultetu [download]
 Bilten 381: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Građevinska mehanika i konstrukcije na Građevinskom fakultetu [download]
 Bilten 381: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Čelične, spregnute i drvene konstrukcije na Građevinskom fakultetu [download]
 Bilten 381: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast:Projektovanja i Urbanističko planiranje [download]
 Bilten 381: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast:Biologija mora-ribarstvo [download]
 Bilten 384: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Čelične, spregnute i drvene konstrukcije na Građevinskom fakultetu [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije-Pomorski fakultet, za oblast:Marketing u pomorstvu: kandidat dr Senka Šekularac Ivošević [download]
 Prijedlog Komisije-Muzička akademija: za oblast Muzička teorija-kandidat dr Aleksandar Perunović [download]
 Prijedlog komisije za pristupno predavanje [download]
 Prijedlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje komisije,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, određivanje mentora, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Olivera Popović-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Dejan Lučić-Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Branko Andjić -Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Edin Liđan-Prirodno-matematički fakultet [download]
 
4. Organizacija nastave na postdiplomskim magistarskim studijama za studijsku 2016/17 godinu [download]
 
5. Organizacija nastave na doktorskim studijama za studijsku 2016/17 godinu [download]
 
6. Prijedlog izmjena u organizaciji nastave za studijsku 2016/17. godinu 
 Prijedlog Građevinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Metalurško-tehnološkog fakulteta [download]
 
7. Prijedlog Studentskog parlamenta za imenovanje člana u Sudu časti Univerziteta Crne Gore [download]
 
8. Prijedlog Uređivačkog odbora o štampanju univerzitetskih publikacija [download]
 
 
9. Informacije i pitanja 
 Prijedlozi za dodjelu studentske nagrade za studijsku 2016/17godinu [download]
 Informacija Studentskog parlamenta [download]