Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2017. godina, XV sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Radmila Vojvodić, rektor

XV sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za srijedu 01. mart 2017. godine, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u Zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XV sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XII sjednice Senata održane 08.12.2016.godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Senata od 27. do 28. decembra 2016. godine [download]
 Zapisnik sa XIV sjednice Senata održane 12.01.2017.godine [download]
 Konstatovanje prestanka članstva i verifikacija mandata novog člana Senata-predstavnika Fakulteta dramskih umjetnosti [download]
 
1. Referati iz Biltena br.384, Biltena br.386 i Biltena br.389 
 Bilten 384: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Pedijatrija na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten br. 384:Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete.Analiza poslovanja hotelsko-turističkih preduzeća, Računovodstvo i računovodstveni menadžment na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo [download]
 Bilten 386: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Muzička umjetnost na Fakultetu dramskih umjetnosti [download]
 Bilten 386: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sociologija i Politika religije na Filozofskom fakultetu i na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 389: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Slikanje III, Slikanje IV, Slikanje IIIa, Slikanje IV, Slikanje IVa, Intermedijalno slikarstvo I i Intermedijalno slikarstvo II na Fakultetu likovnih umjetnosti [download]
 Bilten 389: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Javno zdravlje i Epidemiologija na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten 389: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Pedijatrija i Opšta medicina na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten 389: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten 389: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Filmska i televizijska kamera na Fakultetu dramskih umjetnosti [download]
 Bilten 389: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sociologija rada i Nacionalna sociologija na Filozofskom fakultetu i na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 389: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Linearna algebra I , Linearna algebra II i Matematičko modeliranje na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 Bilten 389: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Geografija i Hidrologija kopna na Filozofskom fakultetu [download]
 Bilten 389: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Zidane i betonske konstrukcije na Građevinskom fakultetu i na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 389: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Zidane i betonske konstrukcije na Građevinskom fakultetu i na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 389: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Novinarstvo na Fakultetu političkih nauka i na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 389: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Istorija međunarodnih odnosa u drugoj polovini XX vijeka na Istorijskom institutu [download]
 Bilten 389: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Suptropsko voćarstvo na Biotehničkom fakultetu [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisija-Biotehnički fakultet, za oblast Vinogradarstvo-kandidat dr Svetozar Savić [download]
 Prijedlog komisija-Pomoski fakultet, za oblast: Motori i vozila-kandidat prof. dr Danilo Nikolić [download]
 Prijedlog komisije-Prirodno-matematički fakultet, za oblast:Matematička analiza i primijenjena matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu i nematičnim fakultetima-kandidat prof. dr Darko Mitrović [download]
 Prijedlog Komisije-Filološki fakultet, za oblast: Ruski jezik-kandidat dr Vesna Vukićević [download]
 Prijedlog Komisije-Filološki fakultet, za oblast: Ruska književnost -kandidat dr Marina Koprivica [download]
 Prijedlog komisije-Muzička akademija, za oblast: Gudački instrumenti-kandidat prof. mr Miran Begić [download]
 Prijedlog Komisije-Pravni fakultet, za predmete: Krivično pravo-posebni dio i Kriminalistika i Kriminologija na Pravnom fakultetu i Socijalna patologija i Kriminologija sa penologijom na Fakultetu političkih nauka-kandidat prof. dr Velimir Rakočević [download]
 Prijedlog Komisije-Pravni fakultet, za predmete: Krivično pravo-opšti dio, Krivično-pravne klinike i Penologija -kandidat doc dr Darko Radulović [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet likovnih umjetnosti, za predmete:Anatonsko crtanjeI,anatomsko crtanje II,CrtanjeIII,CrtanjeIV i Crtanje V na osnovnim studijama-kandidat doc.mr Vladimir Đuranović [download]
 Prijedlog komisije za inauguraciono predavanje [download]
 Prijedlog komisija za pristupna predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, određivanje mentora, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Velibor Korać-Pravni fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Dragana Petrović-Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Olivera Popović- Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Martin Ćalasan -Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme i imenovanje mentora, Petar Avdalović-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Aladin Crnkić-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Nikola Konatar-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Sandra Jokanović-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Dženana Nuhodžić-Pravni fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Irena Stevović-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog Odbora za doktorske studije za konačni upis na doktorske studije kandidata Radisava Brđanina [download]
 
 
4. Prijedlog izmjena u organizaciji nastave za ljetnji semestar studijske 2016/17 godine 
 Prijedlog Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 Prijedlog Mašinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Pravnog fakulteta [download]
 Prijedlog Fakulteta političkih nauka [download]
 Prijedlozi i informacije organizacionih jedinica za izmjene u organizaciji nastave-prijedlozi preraspodjele opterećenja u cilju otklanjanja disbalansa u pogledu opterećenja osoblja angažovanog u nastavi [download]
 
5. Prijedlozi za dodjelu počasnog zvanja profesor emeritus 
 Prijedlog Mašinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Pomorskog fakulteta [download]
 
6. Prijedlog za dodjelu nagrada za završene studije sa najboljim uspjehom [download]
 
7. Izvještaj o studentskom vrednovanju nastave za studijsku 2015/16 godinu 
 Izvještaj o sprovedenom anketiranju za zimski semestar 2015/16 godine [download]
 Izvještaj o sprovedenom anketiranju za ljetnji semestar studijske 2015/16 godine [download]
 
8. Prijedlog Uređivačkog odbora o štampanju univerzitetskih publikacija [download]
 
9. Prijedlog za izdavanje diplome bachelor [download]
 
10. Realizacija zaključka Senata po incijativi Studentskog parlamenta [download]
 
11. Informacije i pitanja 
 Struktura Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 Verifikacija ocjena u zimskom semestru [download]