Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2017. godina, XIX sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

XIX sjednica V saziva Senata planirana  je za četvrtak, 04. maj 2017. godine,sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XIX sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XVIII sjednice V saziva Senata od 13.04.2017. godine [download]
 Zapisnik sa XVII sjednice V saziva Senata od 06.-07.04.2017. godine [download]
 Zapisnik sa XVI sjednice V saziva Senata od 15-16.03.2017 godine [download]
 Zapisnik sa XV sjednice Senata održane 01.03.2017.godine [download]
 
1. Referati iz Biltena br. 384, Bilten br.392 i Biltena br. 394 
 BILTEN BR.384: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Grafika V i Grafika VI na Fakultetu likovnih umjetnosti [download]
 BILTEN BR.392:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Engleski jezik na Filološkom fakultetu [download]
 BILTEN BR.392: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Engleski jezik - Prevodilaštvo na Filološkom fakultetu [download]
 BILTEN 392: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu [download]
 BILTEN BR.392:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Italijanski jezik na Filološkom fakultetu [download]
 BILTEN BR.392:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Fizička georgafija- Klimatologija na Filozofskom fakultetu [download]
 BILTEN BR.392: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Neurologija i Opšta medicina - dio iz Neurologije na Medicinskom fakultetu [download]
 BILTEN BR.392 : Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ginekologija i akušerstvo na Medicinskom fakultetu [download]
 BILTEN BR.392: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Građevinska mehanika i teorija konstrukcija na Građevinskom fakultetu i na nematičnim fakultetima [download]
 BILTEN BR.394: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Nastava i metodika jezika i književnosti na Filološkom fakultetu [download]
 BILTEN BR.394: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sportske nauke- Odbojka i fizičko vaspitanje na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i na nematičnim fakultetima [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisija-Pomorski fakultet, za oblast: Menadžment u pomorstvu: kandidat doc. dr Mimo Drašković [download]
 Prijedlog komisija-Pomorski fakultet , za oblast: Marketing u pomorstvu: kandidat dr Senka Šekularac-Ivošević [download]
 Prijedlog komisije-Prirodno-matematički fakultet, za oblast: Anatomija, morfologija i fiziologija biljaka-kandidat prof. dr Sladjana Krivokapić [download]
 Prijedlog komisije-Prirodno-matematički fakultet, za oblast Botanika i Ekologija biljaka: kandidat doc dr Danka Caković [download]
 Prijedlog komisija-Elektrotehnički fakultet, za oblast:Teorijska elektrotehnika (Elektromagnetika) -kandidat prof. dr Ana Jovanović [download]
 Prijedlog komisije-Ekonomski fakultet, za oblast: Ekonomska analiza i politika, kandidat doc.dr Nikola Milović [download]
 Prijedlog komisije Ekonomski fakultet - Ekonomska analiza i politika (grupa pravnih predmeta) - kandidat doc. dr Mijat Jocović [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za oblast: Hirurgija-abdominalna hirurgija-kandidat prof. dr Ranko Lazović [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za oblast: Mikrobiologija i imunologija- prof. dr Vineta Vuksanović [download]
 Prijedlog Komisije-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-za oblast Sportske nauke, naučno polje Fizička aktivnost i zdravlje, kandidat prof. dr Miroslav Kezunović [download]
 Prijedlog Komisije-Filološki fakultet, za oblast: Engleski jezik-prevođenje-kandidat doc.dr Olivera Kusovac [download]
 Prijedlog Komisije-Filološki fakultet, za oblast: Francuska književnost -kandidat prof. dr Marjana Đukić [download]
 Prijedlog Komisije-Filozofski fakultet, za oblast Nauka o zemljištu -kandidat dr Velibor Spalević [download]
 Prijedlog Komisije-Građevinski fakultet, za oblast Geodezija, kandidat dr Radovan Đurović [download]
 Prijedlog komisije- Građevinski fakultet, za oblast: Geotehnika, kandidat dr Slabodan Živaljević [download]
 Prijedlog Komisije-Metalurško-tehnološki fakultet, za oblasti Neorganska hemijska tehnologija i Hemijsko inženjerstvo , kandidat dr Biljana Zlatičanin [download]
 Prijedlog komisije- Istorijski institut- za oblast Istorija Crne Gore u Novom vijeku -kandidat dr Slavko Burzanović [download]
 Prijedlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 Prijedlog komisije za pristupna predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, određivanje mentora, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Bojana Femić- Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Olivera Živković-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme i imenovanje mentora-mr Milica Jelić-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme i imenovanje mentora-mr Besim Halilaj-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme i imenovanje mentora, Malsor Gjonbalaj-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme i imenovanje mentora, Vladimir Đurišić-Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Valentina Kalinić-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Maja Raičević-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Predrag Pejović-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Milica Kankaraš -Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Jelena Dakić -Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Qenan Maxhuni-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Jovana Đurčević-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog Ekonomskog fakulteta za priznavanje ispita na doktorskim studijama [download]
 Prijedlog Prirodno-matematičkog fakulteta za priznavanje ispita na doktorskim studijama [download]
 
4. Prijedozi Disciplinskih komisija Ekonomskog fakulteta [download]
 
5. Prijedlozi akata za realizaciju stručne prakse studenata 
 Prijedlog Pravilnika o stručnoj praksi studenata [download]
 Prijedlog Ugovora o realizaciji stručne prakse studenata van Univerziteta Crne Gore (u nastavnoj bazi kod poslodavca) [download]
 Prijedlog Odluke o određivanju nastavne baze Medicinskog fakulteta [download]
 
6. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore [download]
 
7. Informacije i pitanja 
 Inicijativa Studentskog parlamenta UCG [download]