Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2017. godina, XX SJEDNICA V SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

Sjednica Senata zakazana je za petak 02. jun 2016 godine sa počekom u 10 časova

Mjesto održavanje sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XX sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XIX sjednice V saziva Senata održane 04.05.2017.godine [download]
 Konstatovanje prestanka članstva i verifikacija mandata predstavnika Elektrotehničkog fakulteta u Vijeću za prirodne i tehničke nauke [download]
 Konstatovanje prestanka članstva i verifikacije mandata predstavnika Fakulteta likovnih umjetnosti u Vijeću za umjetnost [download]
 Konstatovanje prestanka članstva i verifikacije mandata predstavnika Građevinskog fakulteta u Vijeću za prirodne i tehničke nauke [download]
 
1. Razmatranje ranije odloženog referata za izbor u akademsko zvanje iz Biltena UCG 392/17 ( Medicinski fakultet) i referata za izbor u akademska i naučna zvanja iz Biltena UCG br.397/17 
 Bilten 392: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ginekologija i Akušerstvo na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten 397: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost na tlu Crne Gore na Istorijskom institutu [download]
 Bilten 397: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sportske nauke Košarka i fizičko vaspitanje na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 397:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu [download]
 Bilten 397: Referat za izbor u akademsko zvanje za Krivično-pravnu oblast na Pravnom fakultetu [download]
 Bilten 397: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Muzička teorija na Muzičkoj akademiji [download]
 Bilten 397 : Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Makroekonomija na Ekonomskom fakultetu [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije-Prirodno-matematički fakultet, za oblast : Analiza i obrada podataka, Programiranje i informatika na nematičnim fakultetima : kandidat doc dr Savo Tomović [download]
 Prijedlog komisija-Elektrotehnički fakultet, za oblast Teorijska elektrotehnika -kandidat prof. dr Budimir Lutovac [download]
 Prijedlog komisija-Elektrotehnički fakultet, za oblast:Digitalni sistemi i informatika-kandidat prof. dr Milutin Radonjić [download]
 Prijedlog komisija-Biotehnički fakultet, za oblast:Stočarstvo, kandidat dr Milan Marković [download]
 Prijedlog komisija-Biotehnički fakultet, za oblast:Veterina, kandidatkinja dr Mirjana Bojanić-Rašović [download]
 Prijedlog komisija-Mašinski fakultet, za oblast: Drumska vozila i saobraćaj-kandidati: prof. dr Vladimir Pajković, doc. dr Radoje Vujadinović, dr Milanko Damjanović i dr Sreten Simović [download]
 Prijedlog komisija-Mašinski fakultet, za oblast: Proizvodno mašinstvo i industrijski inženjering, kandidat prof. dr Mileta Janjić [download]
 Prijedlog komisija-Mašinski fakultet, za oblast: Proizvodno mašinstvo i tehnologije -kandidat prof. dr Darko Bajić [download]
 Priejdlog komisije-Mašinski fakultet za oblast, Primijenjena mehanika-prof. dr Sreten Savićević [download]
 Prijedlog komisija-Mašinski fakultet, za oblast: Mašinski elementi i konstruisanje mašina-kandidat prof. dr Janko Jovanović [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za oblast: Hirurgija-Hepatobilijarna hirurgija, kandidat prof. dr Miodrag Radunović [download]
 Prijedlog komisije Ekonomski fakultet - oblast:Menadžment i marketing- kandidat prof. dr Milorad Jovović [download]
 Prijedlog komisije Ekonomski fakultet - oblast:Finansije, Računovodstvo i Revizija, kandidat prof. dr Milan Lakićević [download]
 Prijedlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 Prijedlog komisije za pristupna predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje komisija,ocjena podobnosti doktorske teze kandidata, određivanje mentora, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Martin Ćalasan-ETF [download]
 OBRAZAC D3: Izmjena člana Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Velibor Korać-Pravni fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Mehmed Đečević -Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Adnan Prekić-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Goran Popivoda-PMF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Zorana Popović -Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Danijela Ristić Radojević- Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme i imenovanje mentora-Dražana Radonjić, PMF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata- mr Rajko Milašinović-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata- Sandra Jokanović-PMF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata- Aladin Crnkić-PMF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata- Slavica Tomović-ETF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata- Luka Lazović-ETF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Nebojša Bulatović-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora-mr Jovana Šaban-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i kometora, mr Rifat Međedović-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Maja Lakićević-Žarić-ETF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Stojan Božović-MTF [download]
 
4. Razmatranje upisne politike za studijsku 2017/2018. godinu (predlog broja studenata za upis na osnovne i specijalističke studije) 
 Tabelarni pregled prijedloga organizacionih jedinica o broju studenata za upis na osnovne studije za studijsku 2017/18 godinu [download]
 Tabelarni pregled prijedloga organizacionih jedinica o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije za studijsku 2017/18 godinu [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis [download]
 
5. Prijedlog organizacije nastave za studijsku 2017/18 godine 
 Tabelarni pregled nepokrivene nastave za studijsku 2017/18 godinu (spisak predmeta za Interni oglas) [download]
 Prijedlog Arhitektonskog fakulteta [download]
 Prijedlog Pravnog fakulteta [download]
 Prijedlog Metalurško-tehnološkog fakulteta [download]
 Prijedlog Građevinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Muzičke akademije [download]
 Prijedlog Ekonomskog fakulteta [download]
 Prijedlog Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 Prijedlog Filološkog fakulteta [download]
 Prijedlog Medicinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Pomorskog fakulteta [download]
 Prijedlog Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog Elektrotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog Fakulteta likovnih umjetnosti [download]
 Prijedlog Mašinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Fakulteta dramskih umjetnosti [download]
 Prijedlog Biotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog Fakulteta za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog Fakulteta političkih nauka [download]
 Prijedlog Filozofskog fakulteta [download]
 
7. Imenovanje Centralne komisije za upis u studijsku 2017/18 godinu [download]
 
8. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata [download]
 
 
9. Prijedlog za imenovanje Uređivačkog odbora [download]
 
10. Konstatovanje prestanka članstva i imenovanje člana Naučnog odbora Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
11. Prijedlog izmjena nastavnog plana osnovnog akademskog studijskog programa Turizam i Hotelijerstvo na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo [download]
 
12. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama 
 Zahtjev-prof. dr Vesna Kilibarda, doc. dr Jelena Knežević [download]
 Zahtjevi-prof. dr Nada Šakotić, prof. dr Saša Milić i prof. dr Katarina Todorović [download]