Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ovaj predmet upoznaje studente sa osnovama statičke ravnoteže primjenom Njutnovih zakona. Na ovom kursu studenti će steci osnovna znanja o silama i momentima koji djeluju na mehaničke objekte. Nakon odslušanog kursa i obavljenih svih predvidjenih aktivnosti: redovno prisustvo nastavi, aktivno učesce na času, samostalno uradjenji i odbranjeni domaći zadaci, položeni kolokvijumi i završni ispit, trebalo bi da su u stanju da pri rješavanju konkretnog problema sprovedu sljedeće korake: postavka problema (uočiti mehanički objekt i predstaviti sve sile koje na nega djeluju), analiza (uočiti o kakvom se sistemu radi i postaviti odgovarajuće jednačine), rješenje postavljenih jednačina i diskusija rjesenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA JOVANOVIĆ
RADE GRUJIČIĆ

OTPORNOST MATERIJALA I AVGUSTOVSKI ROK

avgustovski zavrsni

avgustovski rok kolokvijumi