PRIMIJENJENA TERMODINAMIKA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: OČEKIVANI REZULTATI: Očekuje se da student: 1. Razumije i pravilno interpretira pojam nereaktivnih smješa; 2. Razumije pojam i fizičke principe vlažnog vazduha; 3. Opisuje i interpretira osnovne procese sa vlažnim vazduhom; 4. Pravilno interpretira pojmove adijabatsko hlađenje i vlažan i suvi termometar; 5. Razumije i interpretira fizički fenomen strujanja u mlaznicima; 6. Razumije i pravilno interpretira tzv. treći uslov ravnoteže koristeći elektrohemijski potencijal; 7. Razumije i pravilno interpretira Gibsovo pravilo faza, II zakon termodinamike za otvoren sistem; 8. Razumije pojam reaktivnih smješa, hemijske ravnoteže i sagorijevanja 9. Izračuna adijabatsku temperaturu plamena;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠEKULARAC2x1
9B+5S+11P
IGOR VUŠANOVIĆ2x1
9B+5S+11P

Rezultati PTER Jun 2022 FINALNO

Rezultati PTER II termin Jul 2021

Rezultati PTER I termin Jun 2021

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA IZ PRIMIJENJENE TERMODINAMIKE JUN 2018

II Kolokvijum iz Primijenjene Termodinamike odzanog 25.05.2018

I Kolokvijum iz PRIMIJENJENE TERMODINAMIKE od 30.03.2018