Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: PRIMIJENJENE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

1. Posjeduje znanje o građi, funkciji i ponašanju zdrave i bolesne osobe i prepoznaje osnovne uzročnike i karakteristike oboljenja i načine njihovog ispoljavanja sa stanovišta njege bolesnika. 2. Poznaje principe na kojima se temelji opšta zdravstvena njega i osposobljen je za njegu pojedinih kategorija bolesnika: njega u hirurgiji, internoj medicini, pedijatriji, ginekologiji i akušerstvu, psihijatriji, gerijatriji, patronažnoj i kućnoj njezi. 3. Poznaje u odgovarajućoj mjeri principe njege na svim nivoima zdravstvene zaštite, sa poznavanjem socijalnog i zdravstvenog zakonodavstva i pravnih aspekata njege. 4. Osposobljen je za učestvovanje u timskom radu, vođenju medicinske dokumentacije i primjenu principa kontrole kvaliteta zdravstvenih usluga.